هم خانواده جاذبه

کلمات هم خانواده جاذبه

جاذبه یعنی چه؟

معنی کامل جاذبه و هم خانواده

 

 

 

 

 

 

 

هم خانواده کلمه جاذبه: جذب، جذبه، جلب، گیرایی، کشش، ملاحت