هم خانواده تیر

کلمات هم خانواده تیر

 تیر یعنی چه؟

معنی کامل تیر و هم خانواده

لوله، پیکان، خدنگ، سهم، ناوک