هم خانواده تکرار

کلمات هم خانواده تکرار

 تکرار یعنی چه؟

معنی کامل تکرار و هم خانواده

 

 

 

بازگویی، تکریر، واگویی، ازسرگیری، اعاده، تجدید، دوباره کاری، تمرین،