هم خانواده تک

کلمات هم خانواده تک

 تک یعنی چه؟

معنی کامل تک و هم خانواده

 

 

 

تنها، طاق، فرد، منفرد، یگانه ، عزب، مجرد، تاخت