هم خانواده تولد

کلمات هم خانواده تولد

 تولد یعنی چه؟

معنی کامل تولد و هم خانواده

زا، زایش، میلاد، ولادت، زادروز، متولد، زادن ، پیدایش، پیدایی، ظهور