هم خانواده توان

کلمات هم خانواده توان

 توان یعنی چه؟

معنی کامل توان و هم خانواده

 

 

 

استطاعت، استعداد، انرژی، تاب، تحمل، توانایی، رمق، زور، طاقت، قابلیت