هم خانواده تنها

کلمات هم خانواده تنها

 تنها یعنی چه؟

معنی کامل تنها و هم خانواده

عزب، مجرد ، تک، فرد، فرید، منفرد، وحید، یکه، یگانه، فقط،