هم خانواده تناسب

کلمات هم خانواده تناسب

 تناسب یعنی چه؟

معنی کامل تناسب و هم خانواده

خویشاوندی، سازگاری، سنخیت، مناسبت، نسبت، وفاق، هم آهنگی