هم خانواده تمام

کلمات هم خانواده تمام

 تمام یعنی چه؟

معنی کامل تمام و هم خانواده

تماما، جمعا ، اختتام، پایان، ختم، جمله، عموم، همگی