هم خانواده تصویر

کلمات هم خانواده تصویر

تصویر یعنی چه؟

معنی کامل تصویر و هم خانواده

 

 

 

 

 

هم خانواده تصویر: مصور - تصور - صورت