هم خانواده تحقیر

کلمات هم خانواده تحقیر

تحقیر یعنی چه؟

معنی کامل تحقیر و هم خانواده

 

 

 

 

 

هم خانواده تحقیر: حقارت ، محقّر ، حقیر