هم خانواده تازه

کلمات هم خانواده تازه

 تازه یعنی چه؟

معنی کامل تازه و هم خانواده

 

 

 

جدید، مدرن، نو ، ابتکاری، بدیع، بکر، طرفه، نوظهور، نوین، اخیر، موخر