هم خانواده تاریک

کلمات هم خانواده تاریک

 تاریک یعنی چه؟

معنی کامل تاریک و هم خانواده

تار، تیره، داج، دیجور، سیاه، ظلمانی، ظلمت آلوده