هم خانواده تاجر

کلمات هم خانواده تاجر

 تاجر یعنی چه؟

معنی کامل تاجر و هم خانواده

 

 

 

بازرگان، پولدار، پیشه ور، ثروتمند، سوداگر، غنی، معامله گر