هم خانواده بیمار

کلمات هم خانواده بیمار

بیمار یعنی چه؟

معنی کامل بیمار و هم خانواده

 

 

 

 

 

هم خانواده بیمار : بیمارستان - بیماری

 

معنی کلمه بیمار: آهمند، بستری، دردمند، رنجور، سقیم، علیل، علیل المزاج، مریض، معلول، منهوک