هم خانواده برنامه

کلمات هم خانواده برنامه

 برنامه یعنی چه؟

معنی کامل برنامه و هم خانواده

 

 

 

پروگرام، دستور کار، طرح، نقشه