هم خانواده برتر

کلمات هم خانواده برتر

 برتر یعنی چه؟

معنی کامل برتر و هم خانواده

 

 

 

اعلی، افضل، اولی، عالی، فایق، بالاتر، مرجح، والا، بلندتر، رفیع تر