هم خانواده بذر

کلمات هم خانواده بذر

 بذر یعنی چه؟

معنی کامل بذر و هم خانواده

 

 

 

برز، تخم، دانه، هسته