هم خانواده باستان

کلمات هم خانواده باستان

 باستان یعنی چه؟

معنی کامل باستان و هم خانواده

 

 

 

دیرین، دیرینه، عتیق، کهن، گذشته