هم خانواده بازار

کلمات هم خانواده بازار

بازار یعنی چه؟

معنی کامل بازار و هم خانواده

 

 

 

 

 

هم خانواده کلمه بازار: بازارچه، بازارگاه، بازارگه، تیمچه، راسته، رسته، سوق ، معامله، خریدوفروش، سروکار