هم خانواده امر

کلمات هم خانواده امر

 امر یعنی چه؟

معنی کامل امر و هم خانواده

امیر٬ مامور٬ امور ٬ اَمر ٬ اوامر ٬ اُمرا