هم خانواده امثال

کلمات هم خانواده امثال

 امثال یعنی چه؟

معنی کامل امثال و هم خانواده

مثال-امثالهم -تمثال