هم خانواده اقیانوس

کلمات هم خانواده اقیانوس

 اقیانوس یعنی چه؟

معنی کامل اقیانوس و هم خانواده

 

 

 

بحر، دریا، قلزم، یم