هم خانواده اعجاز

کلمات هم خانواده اعجاز

اعجاز یعنی چه؟

معنی کامل اعجاز و هم خانواده

 

 

 

 

 

هم خانواده کلمه اعجاز: معجزه، عجز، عجوز و عاجز