هم خانواده اصطلاح

کلمات هم خانواده اصطلاح

اصطلاح یعنی چه؟

معنی کامل اصطلاح و هم خانواده

 

 

 

 

 

هم خانواده اصطلاح: صلح و مصالحه - اصلاح ، مصلح  ، اصطلاح ، مصلحت