هم خانواده اسفند

کلمات هم خانواده اسفند

 اسفند یعنی چه؟

معنی کامل اسفند و هم خانواده

اسپند، حرمل، حرمله، سپند، اسفندماه، حوت