هم خانواده استان

کلمات هم خانواده استان

 استان یعنی چه؟

معنی کامل استان و هم خانواده

 

 

 

کوره. رستاق. روستا. در عهد ساسانیان