هم خانواده اساس

کلمات هم خانواده اساس

 اساس یعنی چه؟

معنی کامل اساس و هم خانواده

تاسیس - موسس - موسسه