هم خانواده اختراع

کلمات هم خانواده اختراع

اختراع یعنی چه؟

معنی کامل اختراع و هم خانواده

 

 

 

 

 

هم خانواده اختراع: اختراع و مخترع