هم خانواده احساس

کلمات هم خانواده احساس

احساس یعنی چه؟

معنی کامل احساس و هم خانواده

 

 

 

 

 

هم خانواده احساس: حساس – محسوس