هم خانواده آموزگار

کلمات هم خانواده آموزگار

 آموزگار یعنی چه؟

معنی کامل آموزگار و هم خانواده

 

 

 

آموزنده، استاد، معلم، معلم مدرسه ابتدائی