هم خانواده آموزش

کلمات هم خانواده آموزش

 آموزش یعنی چه؟

معنی کامل آموزش و هم خانواده

 

 

 

پرورش، تحصیل، تدریس، تعلم، تعلیمی، تعلیمات، درس، فراگیری، یادگیری