هم خانواده آقا

کلمات هم خانواده آقا

آقا یعنی چه؟

معنی کامل آقا و هم خانواده

 

 

 

 

 

هم خانواده کلمه آقا: کدبان، بان، خواجه، سرور، کیا