هم خانواده آشتی

کلمات هم خانواده آشتی

آشتی یعنی چه؟

معنی کامل آشتی و هم خانواده

 

 

 

 

 

هم خانواده کلمه آشتی: اصلاح، توافق، سازش، صلح، مسالمت جویی، مسالمت، مصالحه