هم خانواده آبان

کلمات هم خانواده آبان

 آبان یعنی چه؟

معنی کامل آبان و هم خانواده

آبان ماه، عقرب، آب بان