هم خانواده عدل

کلمات هم خانواده عدل

عدل یعنی چه؟

معنی کامل عدل و هم خانواده

 

 

 

 

 

هم خانواده عدل: عدل ، عادل و عدالت