هم خانواده عادل

کلمات هم خانواده عادل

عادل یعنی چه؟

معنی کامل عادل و هم خانواده

 

 

 

 

 

هم خانواده عادل: عدل ، عادل و عدالت