هم خانواده درس

کلمات هم خانواده درس

درس یعنی چه؟

معنی کامل درس و هم خانواده

 

 

 

 

 

هم خانواده درس: مدرسه ٬ تدریس ٬ مدرّس ٬ دروس