معنی کلمه yellow

درخت انگلیسی چی میشه

yellow یعنی چه؟

درخت به انگلیسی

 

 

 

 

 

 

معنی زرد به انگلیسی = yellow

 

yellow= زرد