معنی کلمه wine

شراب انگلیسی چی میشه

wine یعنی چه؟

شراب به انگلیسی

 

 

 

 

 

 

معنی شراب به انگلیسی = wine

 

wine= شراب