معنی کلمه tea

چای انگلیسی چی میشه

tea یعنی چه؟

چای به انگلیسی

 

 

 

 

 

 

معنی چای به انگلیسی = tea

 

tea= چای