معنی کلمه spoon

قاشق انگلیسی چی میشه

spoon یعنی چه؟

قاشق به انگلیسی

 

 

 

 

 

 

معنی قاشق به انگلیسی = spoon

 

spoon= قاشق