معنی کلمه sign

امضا انگلیسی چی میشه

sign یعنی چه؟

امضا به انگلیسی

 

 

 

 

 

 

معنی امضا به انگلیسی = sign

 

sign= امضا