معنی کلمه secretary

منشی انگلیسی چی میشه

secretary یعنی چه؟

منشی به انگلیسی

 

 

 

 

 

 

معنی منشی به انگلیسی = secretary

 

secretary= منشی