معنی کلمه right

راست انگلیسی چی میشه

right یعنی چه؟

راست به انگلیسی

 

 

 

 

 

 

معنی راست به انگلیسی = right

 

right= راست