معنی کلمه rice

برنج انگلیسی چی میشه

rice یعنی چه؟

برنج به انگلیسی

 

 

 

 

 

 

معنی برنج به انگلیسی = rice

 

rice= برنج