معنی کلمه reporter

گزارشگر انگلیسی چی میشه

reporter یعنی چه؟

گزارشگر به انگلیسی

 

 

 

 

 

 

معنی گزارشگر به انگلیسی = reporter

 

reporter= گزارشگر