معنی کلمه religion

مذهب انگلیسی چی میشه

religion یعنی چه؟

مذهب به انگلیسی

 

 

 

 

 

 

معنی مذهب به انگلیسی = religion

 

religion= مذهب