معنی کلمه relationship

رابطه انگلیسی چی میشه

relationship یعنی چه؟

رابطه به انگلیسی

 

 

 

 

 

 

معنی رابطه به انگلیسی = relatioship

 

relationship= رابطه