معنی کلمه red

قرمز انگلیسی چی میشه

red یعنی چه؟

قرمز به انگلیسی

 

 

 

 

 

 

معنی قرمز به انگلیسی = red

 

red = قرمز